وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری وکیل کلاهبرداری یکی از شاخه های مهم وکالت می باشد کلاهبرداری یکی از شایع ترین جرائم مالی کشور ایران است که سال ها پرونده های متعددی را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دستگاه قضایی ایران با سیاست جرم زدایی در سال های اخیر به سمت تغییر ماهیت پرونده های کیفری کلاهبرداری […]

RHINOPLASTY

RHINOPLASTY Rhinoplasty, commonly known as a “nose job”, is one of the most common types of plastic surgery to change the shape and appearance of the nose, or improve cosmetic issues and deformities resulted from an injury. People get rhinoplasty to repair their nose after an injury, to correct breathing problems or a birth defect, […]